Съобщение до Славейка Иванова Дякова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 5 Април 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 19 Април 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВЕЙКА ИВАНОВА ДЯКОВА ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД, С КОЯТО Е ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ ХП-3298, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ПРЕДВИДЕНОТО РАЗШИРЕНИЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3298 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

СЛАВЕЙКА ИВАНОВА ДЯКОВА

УЛ.“ЗАХАРИ КРУША“ №26, ЕТ.2, АП.6

РАЙОН КРАСНО СЕЛО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР.СОФИЯ

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 515 от 25.02.2021год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХП-3298, кв.25 по плана на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3298 по КК на гр. Бургас /в бивш масив 83, местност „Тъмното“ (б. мест. „Хайнлъка“)/, с който от УПИ се обособяват два нови самостоятелни УПИ, отредени за ПИ с проектни идентификатори по КК, както следва: УПИ XII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3760 и УПИ XIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3761 по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за административни, складови дейности и магазин за пакетирани хранителни и промишлени стоки“, с предвидено свързано застрояване по общата дворищно-регулационна граница между двата нови УПИ, на нормативни отстояния от регулационните граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 4.0 и П озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 687 Последна промяна: 15:45:59, 08 април 2021