Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 23 Май 2023, 15:37
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1565/22.05.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр.Бургас, попадащ в обхвата на „ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрен ОУП на гр.Бургас“.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.2.1874 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1566/22.05.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.1874 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.30 по „ПУП-ПУР за „Обособяване на обслужващи улици, инфраструктурни коридори, пешеходни зони и нови квартали за територията между път I-6 Бургас-София, път I-9 Бургас-Варна, Северен обходен път и ул.Транспортна, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствени зони 13/Смф, 7/Оз, 07079/22 и 07079/24 по одобрен ОУП на гр.Бургас“.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 333 Последна промяна: 15:38:34, 23 май 2023