Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Публикувано на: Понеделник, 30 Януари 2023, 11:54
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VII-547, кв.46 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.547 по КК на гр.Бургас и ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №306/27.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 във връзка с чл.17 и чл.135, ал.5 от ЗУТ се разрешава да се изработи служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-547, кв.46 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.547 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ХХI-987, кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.987 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №307/27.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХI-987, кв.2 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.987 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XIV-1300, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1300 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №308/27.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.150, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.135, ал.3 от ЗУТ, се разрешава да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, съдържащ следните самостоятелни части:

-изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-1300, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1300 по КК на гр. Бургас

-технически инвестиционен проект за строеж: „16бр. еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIV-1300, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1300 по КК на гр. Бургас“

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ V-679 и УПИ IX-684, кв.81 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.232, 07079.612.233 и 07079.612.235 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №309/27.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-679 и УПИ IX-684, кв.81 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.612.232, 07079.612.233 и 07079.612.235 по КК на гр.Бургас

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ VI-130, УПИ VII-131 и УПИ VIII-127, кв.6 по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.220, 07079.601.221, 07079.601.261 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №310/27.01.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.4 и чл.136, ал.1 от ЗУТ и Решение №976/26.07.2022г. на Административен съд-Бургас, постановено по адм.дело №149/2022г., се разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-130, УПИ VII-131 и УПИ VIII-127, кв.6 по плана на ж.к.“Зорница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.601.220, 07079.601.221, 07079.601.261 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 368 Последна промяна: 11:56:32, 30 януари 2023