Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 26 Февруари 2024, 17:02
Валидно до:

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ Х-1720 в кв.64 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.3.1720 по КККР на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №635/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6  от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за УПИ I-61,62,63, УПИ II-3, III-3 и УПИ IV-3 в кв.119 по плана на зона „В“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори  07079.653.341, 07079.653.342, 07079.653.343 и 07079.653.344 по КККР на гр.Бургас.

И. Петракиева -  Гл.специалист

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.4.885 по КККР на гр.Бургас, в местност „Хаджиева нива“, бивша местност „Хаджи тарла“, землище кв.Лозово, гр.Бургас.

Уведомяваме Ви, че със №636/23.02.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.706.207 по КККР на гр.Бургас, с.о. „Острица – 1“, гр.Бургас.

И. Петракиева -  Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 157 Последна промяна: 17:03:08, 26 февруари 2024