Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Публикувано на: Сряда, 24 Април 2024, 13:54
Валидно до:

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори  07079.831.281 и 07079.831.283 по КК на гр.Бургас, в кв.7 по плана на зона „Хижи“, лесопарк Росенец, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1086/03.04.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.17, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори  07079.831.281 и 07079.831.283 по КК на гр.Бургас, в кв.7 по плана на зона „Хижи“, лесопарк Росенец, гр.Бургас.

Ст.Колева -  Гл.специалист

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори 07079.604.76, 07079.604.77, 07079.604.163 и 07079.604.164 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.14 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1251/19.04.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.124а, ал.2, чл.17, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.604.76, 07079.604.77, 07079.604.163 и 07079.604.164 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.14 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас.

Ст.Колева -  Гл.специалист

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в поземлен имот №167.505 по ПНИ но с.о.Каптажа, землище с.Изворище

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1252/19.04.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.124а, ал.2, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №167.505 по ПНИ но с.о.Каптажа, землище с.Изворище.

Ст.Колева -  Гл.специалист

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ V-133, кв.3а по плана на ж.к.Изгрев, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1253/19.04.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-133, кв.3а по плана на ж.к.Изгрев, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева -  Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 170 Последна промяна: 09:32:09, 25 април 2024