Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 23 Февруари 2023, 15:29
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ Ⅰ-28,20,21, кв.143, по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.192 по КККР Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №553/22.02.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Ⅰ-28,20,21, кв.143, по плана на „Районен център“, ж.р. „Меден рудник“, гр.Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.653.192 по КККР Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ⅩⅩⅠ-2034, кв.28 по плана на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф3 по действащо изменение на ОУП на гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.2.2034 по КК на гр.Бургас/

Уведомяваме Ви, че със Заповед №554/22.02.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ⅩⅩⅠ-2034, кв.28 по плана на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф3 по действащо изменение на ОУП на гр.Бургас /ПИ с идентификатор 07079.2.2034 по КК на гр.Бургас/.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ Ⅰ-2525 в кв.26, по плана на устройствена зона 13/Смф в разширението на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2825 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №555/22.02.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Ⅰ-2525 в кв.26, по плана на устройствена зона 13/Смф в разширението на гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.2.2825 по КК на гр.Бургас/.

Ст.Колева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в за УПИ Ⅲ-152 и УПИ Ⅴ-152 в кв.17а по действащ план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.657 и 07079.501.152 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №556/22.02.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ Ⅲ-152 и УПИ Ⅴ-152 в кв.17а по действащ план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатор 07079.501.657 и ПИ с идентификатор 07079.501.152 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 384 Последна промяна: 15:30:26, 23 февруари 2023