Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Публикувано на: Сряда, 10 Юли 2024, 15:55
Валидно до:

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в УПИ IX-1240,1241, ПИ с идентификатор 07079.6.1582 по КК на гр.Бургас, находящ се в бивш масив 80, местност „Стръмната нива“, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2298/08.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-1240,1241, ПИ с идентификатор 07079.6.1582 по КК на гр.Бургас, находящ се в бивш масив 80, местност „Стръмната нива“ /бивша м-т „Сърт тарла“/, землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас
Ст.Колева -  Гл.специалист 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в УПИ XI-5020422 и УПИ VIII-1550 в кв.40 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.1221 и 47202.501.1550 по КК на с.Маринка,  Община Бургас 
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2341/09.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XI-5020422 и УПИ VIII-1550 в кв.40 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.1221 и 47202.501.1550 по КК на с.Маринка,  Община Бургас.
Ст.Колева -  Гл.специалист 


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в УПИ XV-571, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.571 по КК на гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2344/09.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6, чл.150, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ, съдържащ следните части:
-изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-571, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор  07079.30.571 по КК на гр.Бургас
-технически инвестиционен проект за обект: Една многофамилна жилищна сграда и осем еднофамилни жилищни сгради /къщи/  тип А /1-6/ и тип Б /7-8/ и ограда с височина до 2,20м., изцяло в границите на УПИ XV-571, кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.571 по КК на гр.Бургас.

Ст.Колева -  Гл.специалист 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в ПИ с идентификатор 07079.2.1715 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№39 в бивш масив 64, местност „Голата нива“, землището на гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2346/09.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1, във връзка с чл.16, ал.1  от ЗУТ се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.1715 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№39 в бивш масив 64, местност „Голата нива“, бивша мествост „Келева нива“ по недействаща КВС на землището на гр.Бургас.
Ст.Колева -  Гл.специалист 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в ПИ с идентификатор 07079.605.485 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.27а по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2352/10.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2, чл.17, ал.1 от ЗУТ, се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.605.485 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.27а по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас.
Ст.Колева -  Гл.специалист 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в ПИ с идентификатор 07079.3.1638 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.60 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2353/10.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2, чл.16, ал.1 от ЗУТ се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.1638 по КК на гр.Бургас, находящ се в кв.60 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас.
Ст.Колева -  Гл.специалист 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права 
в ПИ с идентификатор 07079.2.2103 по КК на гр.Бургас, в кв.25 по плана на ПУП-ПУР за разширение на ж.к.Изгрев, гр.Бургас
Уведомяваме Ви, че със Заповед №2354/10.07.2024г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124, ал.2, чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.17 от ЗУТ се  разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 07079.2.2103 по КК на гр.Бургас, в кв.25 по плана на ПУП-ПУР за разширение на ж.к.Изгрев, гр.Бургас.
Ст.Колева -  Гл.специалист 
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 97 Последна промяна: 15:56:24, 10 юли 2024