Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права за издадени Заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 14 Март 2023, 15:30
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.3.1221 по КК Бургас, находящ се в местност „Мадика“, землище на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №843/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ се разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1221 по КК Бургас, находящ се в местност „Мадика“, землище на гр. Бургас

И.Петракиева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ Ⅴ-207, кв.40 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.346 по КККР на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №844/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Ⅴ-207, кв.40 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.346 по КККР на гр. Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ Ⅴ-54 в кв.28 по плана на П.З. „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.753 по КККР на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №845/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ Ⅴ-54 в кв.28 по плана на П.З. „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.753 по КККР на гр. Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ ⅩⅤⅠ-33 в кв.2 по плана на ПЗ „Меден рудник“, бившо минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.665.33 по КККР на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №846/14.03.2023г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.136, ал.1 от ЗУТ, се разрешава да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ⅩⅤⅠ-33 в кв.2 по плана на ПЗ „Меден рудник“, бившо минно селище „Върли бряг“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.665.33 по КККР на гр. Бургас.

И.Петракиева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 168 Последна промяна: 15:32:18, 14 март 2023