Съобщение до собствениците на ПИ 149.1003 по пална на с.о. "Сухото дере", землище на с.Изворище

Публикувано на: Четвъртък, 8 Септември 2022, 12:21
Валидно до: Четвъртък, 22 Септември 2022, 00:00

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПИ 149.1003 ПО ПЛАНА НА
С.О.“СУХОТО ДЕРЕ“,
ЗЕМЛИЩЕ НА С.ИЗВОРИЩЕ
ОБЩИНА БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ 149.55 и ПИ 149.58 по плана на с.о.“Сухото дере“, землище на с.Изворище, община Бургас, с което се предвижда изграждане на вилни сгради по общата граница на двата имота , в устройствена зона „Ов“ с показатели на застрояване, както следва: Височина до 7 м, Плътност на застрояване 20%, Кинт 0,8 и Плътност на озеленяване мин.70%, паркиране в рамките на имотите. Застрояването е на нормативни отстояния от имотните граници.

Проектът е изложен в стая № 20 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.“Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

М.Андреева
Главен специалист АС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 413 Последна промяна: 12:42:05, 08 септември 2022