СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.325 ПО КК БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 1 Март 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 15 Март 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.325 ПО КК БУРГАС

Публикувано на : сряда 01 март 2023 год.

Валидно : сряда 15 март 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА УПИ Х-891 В КВ.27 ПО ПЛАНА НА КВ.“САРАФОВО“, ГР.БУРГАС,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.325 ПО КК БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ XIII-895 и УПИ XII-894, кв. 27 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.322 и 07079.820.323 по КК на гр. Бургас, с което имотите се преконфигурират, като от тях се обособяват нови два урегулирани поземлени имота – нов УПИ XII, в който съществуващата двуетажна жилищна сграда се запазва и нов УПИ XIII, с функционално отреждане „ за жилищно застрояване“ и предвидени две петна за средноетажно свободно застрояване, с показатели за застрояване , в съответствие с действащ ОУП, както следва: Височина до 4 ет. / H≤12м/; Плътност до 70%, Кинт до 2.0, П озеленяване -минимум 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен

срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 233 Последна промяна: 11:26:27, 01 март 2023