СЪОБЩЕНИЕ ДО СОФИЙКА АТАНАСОВА СТАМБОЛИЕВА, АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМОВСКИ И МИЛЕНА ХРИСТОВА АДЕРС ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 4140 ОТ 05.12.2022ГОД.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 30 Януари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОФИЙКА АТАНАСОВА СТАМБОЛИЕВА, АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМОВСКИ И МИЛЕНА ХРИСТОВА АДЕРС ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 4140 ОТ 05.12.2022ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

СОФИЙКА АТАНАСОВА СТАМБОЛИЕВА

УЛ. „ВЕЛЕКА“ №17А

ГР. АХТОПОЛ

ДО:

АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМОВСКИ

УЛ. „ДОБРИЛА“ №1, ЕТ.3

РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ГР. СОФИЯ

ДО:

МИЛЕНА ХРИСТОВА АДЕРС

УЛ. „ДОБРИЛА“ №1, ЕТ.3

РАЙОН КРАСНО СЕЛО

ГР. СОФИЯ

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4140 от 05.12.2022год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрен подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.3703 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.17 от ЗУТ и при съобразяване с одобрен ПУП-ПП се обособява УПИ ХХIV, отреден за ПИ с идентификатор 07079.2.3703 по КК с функционално отреждане „за крайпътен обект, бензиностанция и газстанция и ТП“, с предвиждане на ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници на УПИ и от Обходен път, при спазване изискванията на чл. 26 ал.1 т.1 от ЗУТ, с установяване на показатели на застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 07079/25, както следва: Височина до 5ет. /15м/, Пл.застр до 30%; Кинт. до 1,5; П озел. мин. 50% и задължително паркиране в УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Гл.спец. ...........................................

/ Ст. Янева/

/ Ст. Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 273 Последна промяна: 13:31:49, 16 януари 2023