Съобщение до Стоян Вакъфов – управител на „1 СТ БЪЛГЕРИЪН РИЪЛ ИСТЕЙТ“ ЕООД за съставен Констативен акт №И-9/12.12.2022 г.

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 9 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00

 

Съобщение до Стоян Вакъфов – управител на „1 СТ БЪЛГЕРИЪН РИЪЛ ИСТЕЙТ“ ЕООД за съставен Констативен акт №И-9/12.12.2022 г.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на Стоян Вакъфов – управител на „1 СТ БЪЛГЕРИЪН РИЪЛ ИСТЕЙТ“ ЕООД, за съставен Констативен акт №И-9/12.12.2022 г.

Уведомяваме Ви, че за строеж: „Плътна ограда с височина до 1,80 м по част от южната граница на УПИ II-1566, кв.6 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1566 по КК на гр. Бургас“, находящ се в УПИ ІІ-1566, кв.6 по плана на кв. Сарафово, ПИ с идентификатор 07079.820.1566 по КК на гр. Бургас, на основание чл. 225а, ал. 2, във връзка чл. 225, ал. 2, т. 2, предложение второ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е съставен Констативен акт №И-9/12.12.2022 г.

С цитирания Констативен акт №И-9/12.12.2022 г., може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Изгрев“ при Община Бургас, (гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл.47), стая №4, Тел. за контакт: 056/86 32 35.

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Изгрев” (ж.к. „Зорница“, бл.47, гр. Бургас) в седемдневен срок считан от датата на съобщаването му.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Н. Йорданова – главен специалист „Контрол на строителството“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 187 Последна промяна: 09:57:28, 09 януари 2023