Съобщение до Стоян Златанов Вакъфов

Публикувано на: Вторник, 16 Април 2024, 09:38
Валидно до: Вторник, 30 Април 2024, 00:00


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО 
СТОЯН ЗЛАТАНОВ ВАКЪФОВ
КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „ОКТОМВРИ“ №72
ГР. БУРГАС

    
На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1050/02.04.2024г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1071 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018280 по недействаща КВС, землище Сарафово) и отредения за него УПИ VIII-1071 в кв.11, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).
    Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

    16.04.2024г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 209 Последна промяна: 09:39:42, 16 април 2024