Съобщение до Стоянка Симова за издадена заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ - ЦАУ "Долно Езерово"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 8 Януари 2024, 15:14
Валидно до: Понеделник, 22 Януари 2024, 00:00

ДО
СТОЯНКА АТАНАСОВА СИМОВА
УЛ. „ВОЙНИШКА“ №23, ЕТ.4, АП.13
ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3723/30.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.4.781 по КККР на гр. Бургас, при условията на чл.16, ал.1 от ЗУТ и при съобразяване с ПУР се обособяват четири самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК както следва: УПИ V, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1058 по КК, УПИ VI, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1059 по КК, УПИ VII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1060 по КК и УПИ VIII, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.4.1061 по КК, с функционално отреждане „за складово-производствени и обслужващи дейности“, с предвидено в тях ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационните граници, с градоустройствени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените за устройствена зона 7/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: височина – до 3ет. /до 10м./, Пл.застр. – до 80%, Кинт – до 2.5, П озеленяване – мин. 20% и паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени и сини линии и надписи върху плана, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта е изложена в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас пред административен съд –град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел АКС
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 90 Последна промяна: 15:16:47, 08 януари 2024