Съобщение до „ТИБИНО“ ЕООД

Публикувано на: Четвъртък, 23 Март 2023, 12:15
Валидно до:

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

Дo: „ТИБИНО“ ЕООД, ЕИК 206712273, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Патриарх Евтимий“ №59, представлявано от Иван Бойчев Вършев – управител, собственик на УПИ Х-212, кв.21 по плана на с. Димчево, Община Бургас

Във връзка с искане вх.№70-00-1069/02.02.2023 г. за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Кабели ниско напрежение (НН) до фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 178,2кWp в УПИ Х-212, кв.21 по плана на с. Димчево, Община Бургас“, Ви

уведомяваме, че одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане на кабели НН до ФЕЦ в УПИ Х-212, кв.21 по плана на с. Димчево, Община Бургас може да се реализира след издаването на разрешение за строеж за фотоволтаичната електрическа централа, за която са предназначени.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 299 Последна промяна: 12:17:33, 23 март 2023