Съобщение до Тодорка Стоянова, Ташина Георгиева и Росен Жечков за оттегляне на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас и землище на кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 30 Юли 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 12 Август 2021, 00:00

ДО
ТОДОРКА ЯНЕВА СТОЯНОВА
ТАШИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА
РОСЕН ПЕТРОВ ЖЕЧКОВ

Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №1379/28.05.2021г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за оттегляне на заповед №516/25.02.2021г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.974 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за застроаване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.6.973 по КККР на гр. Бургас /бивша местност „Черна Яна“, землище на кв. Долно Езерово, гр. Бургас по недействаща КВС/, в устройствена зона 1/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас, в предвиденото разширение на населеното място.

Заповедта е изложена в стая №3 на Дирекция „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас пред административен съд –град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел УПА
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 624 Последна промяна: 14:42:14, 30 юли 2021