Съобщение до Цветан Христов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Петък, 15 Април 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ С АДРЕС: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 23

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 481/21.04.2021г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот пл.№009046 по Картата на възстановената собственост, местност „Край село“, землище на село Маринка (в който сте съсобственици), и на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-90046, кв. 62 по плана на село Маринка, по одобрен с Решение № 29-12/25.07.2017г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.889 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

01.04.2022г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 222 Последна промяна: 15:57:51, 01 април 2022