Съобщение до Цветан Христов Христов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 16 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 30 Юни 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ С АДРЕС: ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. „ОБОРИЩЕ“ № 23

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 1226/27.04.2022г. на зам.-кмет на Община Бургас, с която собствениците на неурегулиран поземлен имот с пл.№009046 по Картата на възстановената собственост, местност „Край село“, землище на село Маринка (в който сте съсобственик), са определени за собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-90046, кв. 62 по плана на село Маринка, по одобрен с Решение № 29-12/25.07.2017г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ, съответстващ на ПИ с идентификатор 47202.501.889 по одобрени КККР на с. Маринка, Община Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, същата подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

16.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 207 Последна промяна: 11:55:58, 16 юни 2022