Съобщение до Валентин Ненов Минев и Милчо Ненов Минев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 29 Юни 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ВАЛЕНТИН НЕНОВ МИНЕВ

Ж.К. „ДРУЖБА 2“ №323, ВХ. А, ЕТ.6, АП.18

ГР. СОФИЯ

МИЛЧО НЕНОВ МИНЕВ

Ж.К. „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ №6, ВХ. Б, ЕТ.3, АП.27

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1785/09.06.2022г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1106 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018276 по недействаща КВС, землище Сарафово) и УПИ II-1106 в кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

15.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 200 Последна промяна: 15:59:38, 15 юни 2022