Съобщение до Васил Атанасов Цветков

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 5 Юли 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 19 Юли 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП- ПРЗ/ / ЗА УПИ III-2632 В С.О. „БИЗНЕС-ПАРК БУРГАС 1“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.2632 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

ВАСИЛ АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

УЛ. „ЦАРИГРАДСКА“ № 64, ЕТ.3

ГР.БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1184 от 21.04.2022год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ / за УПИ III-2632 в с.о. „Бизнес-парк Бургас 1“, ПИ с идентификатор 07079.2.2632 по КК на гр. Бургас, с който се променя функционалното отреждане на УПИ от „за автоцентър с представителен магазин и офиси“ в „за търговски комплекс-бензиностанция с АГСС, търговска сграда със ЗОХ, тир паркинг и автомобилен паркинг“, с предвидено ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване и с показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 07079/19, както следва: Височина до 5ет. /15м/, Плътност на застрояване до 60%; Кинт до 2.5; Озеленяване мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Гл.спец. ...........................................

/ Ст. Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 103 Последна промяна: 11:44:38, 05 юли 2022