Съобщение до Васил Райков Чешмеджиев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 7 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ВАСИЛ РАЙКОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ. ЦАР ШИШМАН № 2

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 1725/0.06.2022г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот пл.№018002 по недействаща КВС на местност „Големия камък“, землище на село Димчево (в който сте съсобственик), и на отредените за него урегулирани поземлени имоти УПИ I-2, УПИ II-2, УПИ III-2, УПИ IV-2, УПИ V-2, УПИ VI-2, УПИ VII-2, УПИ VIII-2, УПИ IХ-2, УПИ Х-2 в масив 18, землище с. Димчево, по одобрен със Заповеди №№573/17.05.2005г. и 2027/20.07.2021г. на Зам.-кмет на Община Бургас Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

23.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 98 Последна промяна: 13:07:32, 23 юни 2022