Съобщение до Васил Цанев и Маргарит Цанев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Ноември 2021, 16:34
Валидно до: Вторник, 30 Ноември 2021, 00:00

ДО

ВИЧКО ИВАНОВ ЦАНЕВ

БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №27 ЕТ. 2

ГР. СОФИЯ

 

МАРГАРИТ ИВАНОВ ЦАНЕВ

УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №17А

ГР. БУРГАС

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, на основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявления с вх. №70-00-8425/9/20.05.2020г. от Христина Димитрова Янакиева, чрез пълномощника й адв. Илка Атанасова Чолакова, за възстановяване правото на собственост върху новообразуван поземлен имот /НПИ/ по плана на ноовообразуваните имоти /ПНИ/, находящи се в с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас, по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в полза на наследниците на Христо Желязков Христов.

С ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-7528.02.2005г. на Областен управител на Област Бургас, на името на наследници на Христо Желязков Христов е записан като предвиден за възстановяване НПИ №503.944.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №503.944 попада ползвателски имот №190 по предходен кадастрален и регулационен план на местност „Острица“, землище с. Банево, община Бургас от 1989г. /ПИ №190 по ПП към ПНИ/, за който Вашият наследодател Иван Чичев Цанев е записан като ползвател в регистъра към плановете.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №190 по кадастрален и регулационен план на местност „Острица“, землище с. Банево, можете да изразите вашето становище по започнатото административно производство, като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 „а“ и/или „б“ от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас ет. 4 стая 401 / всеки вторник от 9-12ч. и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр. Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008/.

  • непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №190 по предходен кадастрален и регулационен план, то НПИ №503.944 по ПНИ на с с.о. „Острица 1“, з-ще кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на Йовчо Василев Иванов по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

Теодора Тамахкярова – младши експерт отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 280 Последна промяна: 16:35:06, 16 ноември 2021