Съобщение до Венцислав Караджов, Мартин Караджов, Йорданка Гюрчева-Караджова и Кирил Кръстев за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Банево

Публикувано на: Петък, 5 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 18 Февруари 2021, 00:00

ДО
ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ КАРАДЖОВ
МАРТИН КИРИЛОВ КАРАДЖОВ
ЙОРДАНКА ВЕЛИКОВА ГЮРЧЕВА-КАРАДЖОВА
КИРИЛ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1275 в кв.14 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.1275 по КККР на гр.Бургас, с което се провежда източната регулационна граница на УПИ по имотната граница на ПИ по кадастралната карта на гр.Бургас и се предвижда ново застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва: Височина – до 10 м, Плътност – до 30 %, К инт. – до 1, П озеленяване – мин. 60 %.

Изменението на регулацията засяга УПИ ІХ-1275, УПИ Х-1276 и УПИ ХІ-1277 в кв.14 по плана на кв.Банево, гр.Бургас.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к.„Славейков“ до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция „ЦАУ Освобождение“ до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1166 Последна промяна: 09:37:08, 05 февруари 2021