Съобщение до Веселина Христова за премахване на незаконни строежи

Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 19 Април 2021, 00:00

ДО

Г-ЖА ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

УЛ. „АТАНАС ХРИСТОВ АТАНАСОВ“ № 25

С. ПРАВДИНО

ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

На основание §4, ал. 2, изречение второ и трето от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщаваме на Веселина Василева Кръстева, че в Отдел „Устройствено планиране и архитектура“ при Община Бургас че е започнато административно производство по чл. 225а по Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежи, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗУТ:

- „Сграда с идентификатор 07079.824.27.2 по КК на гр. Бургас - допълващо застрояване“ и „Едноетажна пристройка“ към източна фасадна стена на сграда с идентификатор 07079.824.27.2 по КК на гр. Бургас, находящи се в ПИ с идентификатор 07079.824.27 по Кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас, отреден за УПИ VIII-299 в кв. 9 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, кв. „Долно Езерово“, ул. "Дубровник"  №42.

Във връзка с горното имате възможност, в 7 (седем) – дневен срок от получаване на настоящото писмо, да представите документ за собственост, строителни книжа, данни за годината на изграждане на строежите и др., свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство.

В същия срок, следва да се явите в Дирекция „ЦАУ Възраждане“ (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27, стая № 5, тел. за контакт: 056/907 466), за съставяне и връчване на констативен акт по реда на чл. 225а от ЗУТ, като при неявяване констативният акт ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 418 Последна промяна: 14:15:44, 12 април 2021