Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 18 Октомври 2021, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас,

ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3018/14.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.59, ал.1 от АПК се отказва да се разреши да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ III-76, кв.2 по плана на ж.к.“Зарница“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.76 по КК на гр.Бургас.

 

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатор 07079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас / бивш масив39 по плана на м.“Шосе бою“, землище кв.Ветрен, гр.Бургас/

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3026/15.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас / бивш масив39 по плана на м.“Шосе бою“, землище кв.Ветрен, гр.Бургас/.

И.Петракиева - Гл.специалист

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в ПИ с идентификатори 07079.13.1937 и 07079.13.1935 по КК на гр.Бургас, местност „Мочура“/б.м.“Герена“/, землище кв.Банево, гр.Бургас.

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3027/1.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1937 и 07079.13.1935 по КК на гр.Бургас, местност „Мочура“/б.м.“Герена“/, землище кв.Банево, гр.Бургас.

 

И.Петракиева - Гл.специалист

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ I-4, ПИ с идентификатор 07079.4.757 по КК на гр.Бургас и на ПИ с идентификатор 07079.4.756 по КК на гр.Бургас /бивш масив 20, бивша местност „Под село“, землище на кв. „Лозово“, гр.Бургас.

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3028/15.10.2021г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.135, ал.3 и ал.4, т.1, чл.124а, ал.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ е разрешено да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за УПИ I-4, ПИ с идентификатор 07079.4.757 по КК на гр.Бургас и проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.4.756 по КК на гр.Бургас /бивш масив 20, бивша местност „Под село“, землище на кв. „Лозово“, гр.Бургас.

 

И.Петракиева - Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 338 Последна промяна: 16:22:12, 18 октомври 2021