Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на УПИ по плана на ЦГЧ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 26 Октомври 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 8 Ноември 2021, 00:00

Изх.№ 70-00-1124/8/26.10.2021г

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ III-9, в кв.121 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.9 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е изготвена заповед №2651/20.09.2021г и заповед №2652/20.09.2021г.на заместник -кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП / за УПИ III-9 в кв.121 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.9 по КК на гр. Бургас

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Същата е изложена в стая №3 в Дирекция „ЦАУ Приморие“ всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

 

 

АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ

ИЗГОТВИЛ:
М. Танева
ГЛ.ЕКСПЕРТ „УПА“ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 693 Последна промяна: 14:31:59, 26 октомври 2021