Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 11 Април 2024, 15:50
Валидно до: Четвъртък, 25 Април 2024, 00:00

Изх. №70-00-3530/11.04.2024г.

 

ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

 

  • В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.116 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ IV-606, КВ. 49 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, УЛ. „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ" № 4

 

    В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.610.118 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ V-603, КВ. 49 ПЛАНА НА ЦГЧ-ГР. БУРГАС, ПЛ. СВОБОДА № 2

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №701/01.03.2024г. и Заповед №702/01.03.2023г. на заместник – кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-606 и УПИ VIII-604,605, кв.49 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.116 и ПИ 07079.610.117 по КК на гр. Бургас и Работен устройствен план /РУП/ УПИ VIII-604,605, кв.49 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ 07079.610.117 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул.„Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

тел. за справка:84 35 12

 

Дирекция „ЦАУ Приморие“

Гл.специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 100 Последна промяна: 15:51:24, 11 април 2024