Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права по плана на кв.Крайморие

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Януари 2023, 15:53
Валидно до: Вторник, 31 Януари 2023, 15:53

ОБЩИНА БУРГАС
ЦАУ "ПРИМОРИЕ"

 

Изх.№ 94-01-17532/6/17.01.2023г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII-8, в кв.21, по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.71 по КК на гр. Бургас.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №4152/05.12.2022г. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за отказ на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-8, в кв.21 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.71 по КК на гр. Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

 

телефон за връзка: 056/843-512

 

изготвил: Сл. Костадинова
Гл. специалист „УПА“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 317 Последна промяна: 15:55:20, 17 януари 2023