Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232 по КК на гр.Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 23 Април 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 7 Май 2021, 00:00

Изх.№ 94-01-4840/1/23.04.2021г.       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права

в УПИ XXX– 57 кв.16 по плана на кв „Крайморие“ гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.234 и 07079.30.232  по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е с изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ УПИ XXX-57  в кв.16 по плана на кв. „Крайморие“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.30.234 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ”Приморие” , ул.“Александровска №83 всеки работен ден  от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция ЦАУ”Приморие” до Община Бургас в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/84 35 12.

 

Гл.специалист.............................

/Сл.Костадинова/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 633 Последна промяна: 13:33:39, 23 април 2021