Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права за издадена заповед за одобряване на порект за изменение на ПУП-ПРЗ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Февруари 2024, 11:48
Валидно до:

Изх.№70-00-8898/9/09.02.2024г.

  • ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.50 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ XV1644, КВ. 99 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ – ГР. БУРГАС, УЛ. „ОБОРИЩЕ“№41
  • ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.609.47 ПО КК НА ГР. БУРГАС, УПИ I1640,1641, КВ. 99 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ – ГР. БУРГАС, УЛ. „ОБОРИЩЕ“№47.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №4235/20.12.2023г. и Заповед №4237/20.12.2023г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ I-1640, 1641, УПИ ХVII-1642 и XVI-1643 в кв.99 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.47, 07079.609.48 и 07079.60.49 по КК НА гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ”ЦАУ Приморие“, ул. „Александровска“ №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд – гр. Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция „ЦАУ Приморие“ Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

тел. за справка:84 35 12

Дирекция „ЦАУ Приморие“
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 181 Последна промяна: 11:50:06, 09 февруари 2024