Съобщение до всички собственици и ностиели на ограничени вещни права по плана ж.р."Меден РУдник", местност "Ъгъла" и по плана на ПЗ "Север"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 12 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХI-36 в кв.162 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.390 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със №689/11.03.2021г.  на основание чл.134, aл.2, т.6, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-36 в кв.162 по плана на зона „Д“, ж.р.“Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.390 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ I и УПИ II в кв.30 по плана на местност „Ъгъла“, бивша местност „Кюшето“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.20.470 и 07079.1.1474 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №690/11.03.2021г. на основание чл.134, aл.1, т.2, от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I и УПИ II в кв.30 по плана на местност „Ъгъла“, бивша местност „Кюшето“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.20.470 и 07079.1.1474 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХIV-244 в кв.31 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.421 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със №696/11.03.2021г. на основание чл.134, aл.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХII-2400 в кв.63 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2400 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:…………………

     /И.Петракиева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1200 Последна промяна: 10:23:30, 12 март 2021