Съобщение до всички собственици на самостоятелни обекти в сграда в кв. "Сарафово"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 20 Септември 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 4 Октомври 2023, 00:00

ДО:

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Ж.К. „ИЗГРЕВ“ БЛ.35, ВХ.12, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

 

ДО:

НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА БОГОМИЛОВА

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ БОГОМИЛОВ

ОЛЬГА АНДРЕЕВНА БАХТИНА

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФЕДОРОВ

СВИТЛАНА СТЕЦЕНКО

ВИТАЛИЙ СТЕЦЕНКО

АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ СОРОКИН

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ БОНДАРЕНКО

ВИТАЛИЙ ТАРАСЕНКО

ОЛЬГА ТАРАСЕНКО

ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ СЮВАТКИН

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЗЛОВ

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ПОЛЯКОВА

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ПРОКУПИК

ТАТЯНА ПАВЛОВНА ГУРКИНА

НАТАЛИЯ ЕВГЕНИЕВНА САФИУЛПИНА

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА

СВИТЛАНА СТЕЦЕНКО

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА СПИРИНА

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ

ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ДАВЛЕТОВА

ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА ТАЩАЕВА

ЯНА ХАСАНОВНА БЕЛОГОРЦЕВА

ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ПАНКОВА

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЖАБИНСКАЯ

ЛАРИСА ИГНАТЬЕВНА ПИЛИПЕНКО

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ПИЛИПЕНКО

АННА МИХАЙЛОВНА ЕРМИШКИНА

ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА ЛАБУТИНА

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПИЛИПЕНКО

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2650 от 18.08.2023год. на заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ X-133, кв. 5 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК на гр. Бургас, с който се предвижда УПИ Х да се отреди за ПИ с идентификатор 07079.820.1156 по КК, с промяна във функционално отреждане от „за жилищни сгради и курортно строителство“ в „за смесена сграда“, с предвиждане на свободно застрояване с височина Н≤10м /3+т./, при съобразяване със започнатото строителство, указано с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния към регулационни граници, при спазване изискванията на чл.31 от ЗУТ, без да се променят показателите за застроявяне в съответствие с одобрен за имота ПУП-ПРЗ, както следва: височина до 10,00м, Плътност до 35%, Кинт до 1,5 и Позел. мин. 50% и задължително паркиране в УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени, сини и зелени линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция ” ЦАУ Изгрев” всеки ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 233 Последна промяна: 10:49:19, 20 септември 2023