Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за издадена Заповед № 871 / 15.03.2024г, за одобрен РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас

Публикувано на: Петък, 5 Април 2024, 17:29
Валидно до: Петък, 19 Април 2024, 17:15

До всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 871 / 15.03.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, е одобрен  РУП за УПИ VII-580, УПИ VIII-581 и УПИ IX-582 в кв.25 по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.661.266, 07079.661.267 и 07079.661.268 по КККР на гр. Бургас.

          Същият е изложен в стая № 4 на Дирекция ”ЦАУ Възраждане”, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа. Телефон за контакти: 056 852 345.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд - Бургас, чрез Дирекция „ЦАУ Възраждане”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Изготвил:

арх. А.Николова, гл.специалист АКС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 87 Последна промяна: 09:31:52, 09 април 2024