СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЯРА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА, КАТЯ МИНЧЕВА ЙОВКОВА, „ХОУМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД, „ИНМОБИЛАРИЯ МАР НЕГРО“ ООД , МИГЛЕНА КУЗМАНОВА АБАДЖИЕВА И „АТЛАНТИК“ АД ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 4141 ОТ 02.12.2022ГОД. НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОН

Публикувано на: Вторник, 10 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 24 Януари 2023, 00:00

 

Публикувано на : вторник 10 януари 2023 год.

Валидно : вторник 24 януари 2023 год.

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

ВЯРА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ № 12, ВХ.А, ЕТ.8, АП.16

ГР.БУРГАС

КАТЯ МИНЧЕВА ЙОВКОВА

УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА“ №56, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

„ХОУМ ПРОДЖЕКТС“ ЕООД,

УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПЕНОВ

УЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 9, ЕТ.6

ГР. БАРНА

„ИНМОБИЛАРИЯ МАР НЕГРО“ ООД

УЛ. „МАКЕДОНИЯ“ № 61-63, ОФИС 1

ГР.БУРГАС

МИГЛЕНА КУЗМАНОВА АБАДЖИЕВА

Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.18, ВХ.2, ЕТ.6, АП.4

ГР.БУРГАС

„АТЛАНТИК“ АД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАЙЛО ПЕТКОВ РУСИНОВ

РИБНО ТЪРЖИЩЕ, ПЕТИ КИЛОМЕТЪР

ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 4141 от 02.12.2022год. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрено изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-21 по плана на с.о. „Бизнес парк Бургас-2“ /бивш имот 21, бивш масив19, бивша местност „Дванадесетте“ /„Оникилика“/по недействаща КВС/, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.356 по КК на гр. Бургас, с който за сметка на част от УПИ се провежда нова задънена /тупикова/ улица с габарит 10.50м., в условията на чл.81, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, а от останалата част се обособяват четири нови самостоятелни УПИ, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, съответно - УПИ III, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3839, с функционално отреждане „за офиси, магазини, обществено обслужващи дейности, aвтосервиз и складова база“, УПИ IV, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3840, УПИ V, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3841 и УПИ VI, отреден за нов ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3842 по КК, с функционално отреждане „за офиси, магазини, обществено обслужващи дейности и складова база“ при промяна на устройствената зона от Пп в 07079/7, с предвидено в тях ново свободно застрояване, указано с ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 07079/7, представляваща смесена територия, както следва: Височина до 5ет. /15м/, Плътност на застрояване до 60%; Кинт от 2.5 до 3.0; Озеленяване мин. 30% и задължително паркиране в границите на УПИ, посочени в матрица и таблица, съгласно черните, червени, сини и зелени линии и надписи върху плана, който е неразделна част от настоящата заповед.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 401 Последна промяна: 09:30:27, 10 януари 2023