СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНИНА ГРУЕВА и СИЛВИЯ ГРУЕВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 3 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Вторник, 17 Януари 2023, 00:00

ДО:

ЯНИНА ГРУЕВА

БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №89, ВХ. 1, ЕТ. 4

ГР. БУРГАС

СИЛВИЯ ГАВРАИЛОВА ГРУЕВА

БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №89, ВХ. 1, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас заявление с вх. №94-01-5388/15.02.2022г. от Даниела Атанасова Карашева, наследник на Атанас Христов Карашев с искане за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №143.174 в с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, одобрен със Заповед №РД-09-203/15.06.2005г. на Областния управител на Област Бургас, съгласно представения проект за изменение и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №1/24.03.2022г., т.9 от дневния ред, е издадена Заповед №3923/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал.1 от АПК.

Със Заповед №3923/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, от НПИ №143.174, с площ 1761 кв.м., се обособява НПИ №143.465, с площ 1000 кв.м., а НПИ №143.174 променя площта си на 761 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №143.465, с площ 1000 кв.м. се записва на н-ци на Атанас Христов Карашев и Керка Георгиева Карашева с документ за собственост - нотариален акт №146 от 24.11.1993г., а НПИ №143.174, с площ 761 кв.м. остава записан на н-ци на Теньо Илчев Лечев.

Със Заповед №3923/10.11.2022г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, етаж 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти:

Теодора Тамахкярова - гл. специалист отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 372 Последна промяна: 15:04:41, 03 януари 2023