СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.2.3844 ПО КК НА ГР. БУРГАС

Публикувано на: Сряда, 3 Април 2024, 10:09
Валидно до: Сряда, 17 Април 2024, 00:00

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“ БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.5, АП.26

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.3844 по КК на гр. Бургас, с който при условията на чл.16 от ЗУТ и съобразяване с одобрения ПУП-ПУР за имота се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проктен идентификатор по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане „за складово-административни дейности и ОО“ , с предвидено ново свободно застояване, указано с ограничителни линии на застрояване , на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 07079/22 по ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 15м./5ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 2.0 и Озеленяване мин.30% и задължително паркиране в границите на имота.                           

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14-дневен срок.

 

           

                                                                                     Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

                                                                                     Главен спец.“АКС“:  ………………/Ст.Янева/

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 121 Последна промяна: 15:11:10, 05 април 2024