Съобщение до заинтересувани собственици за изработен ПУП-ПП

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Ноември 2021, 12:01
Валидно до: Четвъртък, 16 Декември 2021, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ 

ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.95 от 16.11.2021г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и 07079.3.2832 по КК на гр.Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 304 Последна промяна: 12:04:57, 16 ноември 2021