Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Вторник, 23 Февруари 2021, 16:33
Валидно до: Вторник, 9 Март 2021, 16:33

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.16 от 23.02.2021г. са обнародвани:

Заповед № РД-09-7/03.02.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 12.02.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за местност „Сухото дере“, землище кв.Банево, гр.Бургас. С одобрения план може да се запознаете в ЦАУ „Освобождение“;
Заповед № РД-09-6/03.02.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 20.05.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за селищно образувание „Брястовете“, землище с.Брястовец, община Бургас. С одобрения план може да се запознаете в ЦАУ „Изгрев“.

 

Жалби срещу одобрените ПНИ могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред Районен съд – Бургас, в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1243 Последна промяна: 16:34:19, 23 февруари 2021