Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Понеделник, 1 Март 2021, 10:15
Валидно до: Понеделник, 15 Март 2021, 10:15

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: БЛ.33, БЛ.90 И БЛ.91 Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.131.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС В Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС

 

 

Публикувано на : понеделник,  01 март 2021 год.

Валидно :  понеделник,  15 март 2021 год.

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.33.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС,  С АДРЕС: БЛ.33, Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС

 

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.91.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС,  С АДРЕС: БЛ.90, Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС

 

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.91.2 ПО КК НА ГР.БУРГАС С АДРЕС: БЛ.91, Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС

 

СОБСТВЕНИЦИ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.131.1 ПО КК НА ГР.БУРГАС В Ж.К.“ИЗГРЕВ“,  ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-33,131,134, УПИ IV-131,130 и УПИ V -91 в кв.7 по плана на кв.“Изгрев“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.33, 07079.501.131 и 07079.501.91 по КК на гр.Бургас, с което се изменят регулационните граници на УПИ III, IV и  V и част от улица с о.т. 828 – о.т.885 в кв.7 по плана на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас. УПИ  V се отрежда „за жилищна сграда“ , със  запазване на законно изградените и въведени в експлоатация сгради – тяло „В“ и тяло „С“, с предвиждане на ново застрояване свързано с тяло „В“, в съответствие с одобрено ЧИ на ЗРП със Заповед № 343/09.04.1997год. и проектите за трите сгради.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен

срок.                

                                                                    

                                 

 Дирекция”ЦАУ Изгрев”  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1219 Последна промяна: 10:20:17, 01 март 2021