Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 11:45
Валидно до: Понеделник, 26 Април 2021, 11:45

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в „Държавен вестник“ бр.29 от 09.04.2021г. е обнародвана Заповед № РД-09-10 от 26.03.2021г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протоколи от 20.05.2020г. и 15.07.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за селищно образувание „XI-та шахта“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред Районен съд – Бургас, в 14 – дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1185 Последна промяна: 09:33:15, 12 април 2021