Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 17 Май 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 31 Май 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ,

ЗА КОИТО ОБЩИНА БУРГАС ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПОЕМЕ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг и чл. 6 ал. 1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Бургас, Кмета на Община Бургас отправя покана към местната общност, жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата бургаска общественост на публично обсъждане на проекти, за които Община Бургас има намерение да поеме дългосрочен дълг, както следва:

Проект 1: „Образователна инфраструктура – разширяване и обновяване на сградите на СУ „Св. св. Кирил и Методий“– гр. Бургас и ОУ "Христо Ботев", кв. Сарафово, гр. Бургас“

Предназначение: Инвестиция в образователната инфраструктура на Бургас чрез изграждане на: пристройка на съществуваща сграда на СУ „Св. св. Кирил и Методий“– гр. Бургас и пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев",кв. Сарафово, гр. Бургас. Разрешаване на сериозен проблем с недостига на материална база за преминаване в едносменен режим според изискванията на действащата в образованието нормативна уредба. Осигуряване на здравословна и подходяща среда за обучение и физическа подготовка на учениците в Бургас.

. Стойност на проекта: до 6 000 000 лв.

Начин на финансиране:

Дългово финансиране в размер до 1 500 000 лв.- дългосрочен инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България, Фонд ФЛАГ ЕАД и/или от друга финансова или кредитна институция;

Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Бургас и средства по програма на МОН в общ размер до 4 500 000 лв.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Проект 2: „Зелена енергия - изграждане на фотоволтаична централа за производство на енергия от възобновяеми източници“

Предназначение: Проектиране доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична централа. Добиването на електроенергия чрез използване на слънчевата енергия за намаляване на отрицателно въздействие върху околната среда. Екологично чисто собствено производство на електричество от безплатен източник и намаляване на разходите за енергия, доставяна от външни доставчици на комунални услуги.

. Стойност на проекта: до 1 500 000 лв.

Начин на финансиране:

Дългово финансиране в размер до 1 200 000 лв.- дългосрочен инвестиционен кредит, поет с договор за общински заем от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България, Фонд ФЛАГ ЕАД и/или от друга финансова или кредитна институция;

Собствено финансиране осигурено от бюджета на Община Бургас. до 300 000 лв.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Бургас по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Според възможните източници за осигуряване на финансов ресурс за конкретен проект или частично осигуряване на финансов ресурс от различни финансови институции, Община Бургас може да използва комбинирано финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, Фонд ФЛАГ ЕАД, други финансови или кредитни институции. В този случай обектите на всеки проект може да се комбинират и да се реализират чрез финансиране като отделни подпроекти.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.05.2022 от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Бургас на ул. „Александровска“ №26.

Коментари, въпроси и предложения във връзка с проектите, за които Община Бургас има намерение да поеме дългосрочен дълг могат да се изпращат преди обсъждането по електронен път на имейл адреси: [email protected] и [email protected], както и писмено чрез деловодството на Община Бургас на адрес гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26.

Материалите, представящи проектите и показателите по дълга са публикувани на официалния сайт на Община Бургас - www.burgas.bg.

Обществен достъп до материалите е осигурен от 8,30 ч. до 17,00 ч. до 27.05.2022 г. на адреса на Община Бургас на ул. „Александровска“ 26 в дирекция „Строителство“ след предварителна заявка на тел. 056/907 462 с Венелин Радев – Гл. експерт отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 169 Последна промяна: 16:09:20, 17 май 2022