Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 21 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 5 Юли 2022, 00:00


Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №18-„З”/16.06.2022г. за обект: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.607.103.1.46 И 07079.607.103.1.47 ПО КККР, С ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МАГАЗИНИ В АМБУЛАТОРИИ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО КАРДИОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.103.1 ПО КККР НА ГР.БУРГАС", находящ се в УПИ VII-626, кв.11Б по плана на ж.к. „Лазур“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.103 по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, бл.103, вх.2.

 

Изх.№70-00-4434/2/21.06.2022г.                                                                             
Дирекция „ЦАУ Зора“ 


ДО

Румяна Димитрова Бакърджиева - Управител ЕС, ж.к. „Лазур“, бл.103, вх. А, Владимир Бинев Иванов – Управител ЕС, ж.к. „Лазур“, бл.103, вх. Б и всички собственици, и носители на ограничени вещни права на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор  07079.607.103.1 по КККР, находяща се в УПИ VII-626, кв.11Б по плана на ж.к. “Лазур“, ПИ с идентификатор 07079.607.103 по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, бл.103.
 
 
        Уведомяваме Ви за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж №18-„З”/16.06.2022г. за обект: „Вътрешно преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 07079.607.103.1.46 и 07079.607.103.1.47 по КККР, с функционално предназначение магазини в амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по кардиология и ендокринология, разположени в партера на жилищна сграда с идентификатор 07079.607.103.1 по КККР на гр.Бургас", находящ се в УПИ VII-626, кв.11Б по плана на ж.к. „Лазур“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.607.103 по КККР на гр. Бургас, административен адрес: гр. Бургас, ж.к.“Лазур“, бл.103, вх.2. 
         На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Бургас, чрез Община Бургас в 14–дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 173 Последна промяна: 10:34:24, 21 юни 2022