Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 7 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЗАРТОВ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, БЛ. 108, ВХ. В, ЕТ. 1, АП. 36, УЛЯНА ХРИСТОВА ЖЕЛЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 3, ЯНЧО ЯНАКИЕВ СЛАВОВ, С АДРЕС: ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 27, ЕМИЛИНА ЕНЕВА ПЕТКОВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. РИЛСКА № 9, ЕТ. 2, АП. 4, ЕМИЛ ДИМИТРОВ ПРОЙНОВ, С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ, УЛ. ПРОБОЙНИЦА № 14, „СМ Про“ ООД, ЧРЕЗ УПРАВИТЕЛЯ-АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ, С АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. БУРГАС, УЛ. ФЕРДИНАНДОВА № 2А, ЕТ. 4, ТАТЯНА ПЕНЕВА КАРДАШЕВА, С АДРЕС: ГР. СЛИВЕН, КВ. БЪЛГАРКА, БЛ. 16, ЕТ. 6, АП. 30

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 1732/03.06.2022г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот пл.№016008 по недействаща КВС на местност „Големия камък“, землище на село Димчево, и на отредените за него урегулирани поземлени имоти УПИ I-8, УПИ II-8, УПИ III-8, УПИ IV-8, УПИ V-8, УПИ VI-8, УПИ VII-8, УПИ VIII-8, УПИ IХ-8, УПИ Х-8, XI-8, XII-8 в масив 16, землище с. Димчево, по одобрен със Заповеди №№1484/17.12.2004г. и 528/25.02.2021г. на Зам.-кмет на Община Бургас Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

23.06.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 112 Последна промяна: 13:05:24, 23 юни 2022