Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 13 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ЦВЕТАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 105, ВХ. 4, ЕТ. 5, СТОЙКО ХРИСТОВ ХРИСТОВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 105, ВХ. 4, ЕТ. 5, ДИЯН СТЕФЧЕВ ТУХЧИЕВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, УЛ. ФЕРДИНАНДОВА №49, ВХ. 1, ЕТ. 4

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 2226/12.07.2022г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, с което са определени пазарни стойности на неурегулиран поземлен имот с пл.№001039 по Картата на възстановената собственост, местност „До село“, землище на село Маринка, и на отредените за него УПИ Х-10039, УПИ ХI-10039, УПИ ХII-10039 и УПИ ХIII-10039 в кв.61, и УПИ ХIХ-10039, УПИ ХХ-10039, УПИ ХХI-10039 и УПИ ХХII-10039 в кв. 15 по плана на село Маринка по одобрен с Решение № 11-10/26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26, същата подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

13.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 286 Последна промяна: 10:43:03, 13 септември 2022