Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: Сряда, 8 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 22 Февруари 2023, 00:00

Община Бургас съобщава Заповед №408/07.02.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Бургас, съобщава на „АЛТАВИСТА 78“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ №7, представлявано от Николай Зарков Ненов, че на основание чл.194, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №408/07.02.2023г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е разпоредено като собственици на ПИ с идентификатор 07079.618.215 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VI-2321,2322 в кв.16 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас да осигурят на Община Бургас, строителя „Геоплан Кънстракщън“ ЕООД и на техните служители и работници свободен достъп в част от собствения им имот, представляващ ивица с ширина 135 см. по дължината на вътрешната регулационна граница с УПИ V-42 в кв.16 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас за периода от 8.00 часа на 08.02.2023г. до 17.00 часа на 31.03.2023г. за извършване на строителни и монтажни дейности.

Заповедта може да бъде получена в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ „Приморие” (ул. „Александровска“ №83, ет.2, ст.11).

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел „Устройствено планиране и архитектура“, Община Бургас

Главен специалист „Контрол на строителството“ – М. Димитрова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 329 Последна промяна: 12:09:03, 08 февруари 2023