Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 3 Ноември 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 16 Ноември 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СТОЯН ЯНЧЕВ ЯНЕВ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 24, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 10, СЛАВКА СТАВРЕВА КОСТАДИНОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. БУРГАС, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 25, ЕТ. 2 И ПЕТЯ ПЕТРОВА ШКОДРОВА С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ № 102, ЕТ. 5, АП. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството Ви на собственици на поземлени имоти с идентификатори 07079.2.2182, 07079.2.2180, 07079.2.1874 по КККР на гр. Бургас, Ви уведомяваме следното:

Във връзка с реализацията на обект: „Монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ на границата на ПИ с идентификатор 07079.2.2850 по КК на гр. Бургас. Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП в ПИ с идентификатор 07079.2.2183 по КК на гр. Бургас до новомонтирания КРШ. Кабелна линия 1 kV от новомонтирания КРШ до ново електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.2.2414 по КК на гр. Бургас, ДП 4544653“, с който трасето на сервитута на кабелна линия засяга собствените ви имоти с Решение № 3769/03.11.2023г. на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас е определен размера на еднократното обезщетение за възникване на безсрочен сервитут през цитираните по-горе поземлени имоти. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, пред Административен съд - Бургас чрез Община Бургас.

Във връзка с предстоящото изплащане на определеното обезщетение, заинтересованите лица е необходимо да представят в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. Александровка 26, ет.4, стая 410, банкова сметка. Повече информация може да получите на телефони: 056/907-275.

03.11.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 315 Последна промяна: 15:01:10, 03 ноември 2023