Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 6 Ноември 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 20 Ноември 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ХРИСТО СОТИРОВ НИКОЛОВ

КВ. „САРАФОВО“, УЛ. „РИЛА“ №1

ГР. БУРГАС

ЖЕЛЯЗКО КОЛЕВ ДИМИТРОВ

УЛ. „САН СТЕФАНО“ №48, ЕТ.3, АП.7

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2617/17.08.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1079 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл. №018201 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово) и отредения за него УПИ ХI-1079 в кв.6, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

06.11.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 239 Последна промяна: 10:35:11, 06 ноември 2023