Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадени Решения на Общински съвет Бургас

Публикувано на: Понеделник, 27 Март 2023, 10:50
Валидно до: Понеделник, 10 Април 2023, 00:00

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- С Решение 49-14/28.02.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16, ал.1, чл.16а и чл.62а, ал.4 от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в землището на с. Твърдица, Община Бургас, в предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 1/Жм по одобрен ОУП на с. Твърдица, Община Бургас, изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ X отреден „за озеленяване“ в кв. 15 по плана на с. Твърдица, Община Бургас, и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 72151.503.123, 72151.1.5, 7215.1.17, 72151.503.89 и 72151.503.122 по КК на с. Твърдица, Община Бургас.

 

- С Решение 49-16/28.02.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за:

-Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с. Извор, Община Бургас;

-Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с. Извор, Община Бургас;

-Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с. Извор, Община Бургас;

-Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с. Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с. Извор, Община Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 524 Последна промяна: 10:51:57, 27 март 2023