Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 7 Ноември 2023, 10:14
Валидно до:

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- С Решение №56-12/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава изработване на проект за:

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас;

Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас;

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас одобрява задание за изработване на:

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас, в устройствена зона 07079/3, съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас;

Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за провеждане на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас;

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета на довеждаща техническа инфраструктура до ПИ с идентификатор 07079.2.91 по КК на гр. Бургас, местност „Мочура“ (бивша местност „Герена“), землище на гр. Бургас

 

- С Решение №56-13/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I в кв.32 и УПИ I в кв.33 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас и изменение на ПУП – ПУР за улица с о.т.123-о.т.143-о.т.144-о.т.145 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.607.357, 07079.607.358 и 07079.607.501 по КК на гр. Бургас).

 

- С Решение №56-14/21.09.2023г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62а, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от ЗУТ, Общински съвет – Бургас разрешава промяна на предназначението на част от УПИ XXVIII-1145 „за крайбрежен парк, обществено обслужване и спорт“, кв.63 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.1251 по КККР на гр. Бургас), с цел придаването на част от него към улична регулация за реализиране на елементи на транспортната техническа инфраструктура – изграждане на крайуличен паркинг.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 296 Последна промяна: 10:15:03, 07 ноември 2023