Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадено Решение на Общински съвет Бургас

Публикувано на: Сряда, 10 Юли 2024, 09:43
Валидно до:

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава:

- С Решение №10-55/23.04.2024г. на Общински съвет Бургас:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.16а от ЗУТ, се разрешава изработване на проект за ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.2.363, 07079.2.3877, 07079.2.354, 07079.2.3871, 07079.2.3872, 07079.2.3873, 07079.2.3874 и 07079.2.3875 по КК на гр. Бургас, и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ на УПИ I-8 отреден „за складова база за съхранение, разфасовка и замразяване на риба и рибни продукти“ в местност Веригите (бивша местност Синджирли герен), землище гр. Бургас, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.2.389 по КК на гр. Бургас.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 136 Последна промяна: 09:44:27, 10 юли 2024